Zásady zpracování osobních údajů

 1. Úvodní ustanovení
  • Provozovatelem webových stránek zodpovednafirma.cz je společnost EKO‑KOM, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17, PSČ 14021, IČO: 251 34 701, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4763 (dále jen „EKO‑KOM, a.s.“ nebo „správce“).
  • Tyto zásady jsou vydávány v souladu s platnými právními předpisy. Zejména pak nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Správce si Vás tímto dovoluje informovat o zpracování osobních údajů a o vašich právech.
 2. Rozsah zpracovaných osobních údajů na našem webu www.zodpovednafirma.cz
  • Na našem webu minimalizujeme množství získávaných osobních údajů. V souvislosti s tím Vás žádáme o spolupráci a vyplnění pouze požadovaných údajů dle informací v dalších bodech.
 3. Cookies
  • Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky v prohlížeči uloží vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Pokud chcete nastavit/upravit nebo zcela zablokovat ukládání jednotlivých cookies pro všechny weby, využijte možností nastavení svého prohlížeče. Zablokováním některých cookies však přijdete na našem webu o uváděné funkcionality popsané níže.
  • Souhlasem s ukládáním souborů cookies bez dalších úprav souhlasíte s uchováváním všech cookies uvedených níže. Technicky nutné cookies zajišťují základní funkčnost stránek a budeme je ukládat vždy na základě oprávněného zájmu. Ostatní cookies ukládáme pouze na základě Vašeho souhlasu.
   Nastavení cookies si můžete kdykoliv změnit ZDE

Technicky nutné

Zdroj Životnost Účel
EKO‑KOM Vetšina do zavření prohlížeče, ostatní max 1 rok. Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro správné fungování našich webových stránek. Také ukládají požadavky na služby, jako je nastavení vašich preferencí ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplňování formulářů, nastavení upozornění, či nastavení jazyka stránky.

Výkon

Zdroj Životnost Účel
Google Analytics 2 roky Tato Stránka využívá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“), využívající cookies, jež umožňují analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Konkrétně Stránky využívají následující moduly:
Google Analytics – monitorování návštěvy webových stránek.
Informace vygenerované souborem cookies(s) o užívání stránky mohou být společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Takové předání je právně dovoleno na základě rozhodnutí Evropské Komise o odpovídající ochraně osobních údajů a příslušné certifikace třetí strany dle tzv. Privacy Shield, tj. společného právního nástroje Evropské komise a Spojených států amerických k zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů pro předání osobních údajů do USA, tak jak je Privacy Shield definován Rozhodnutím Evropské Komise. Zpracování údajů na základě takového předání nevyžaduje splnění dalších zvláštních podmínek.
Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání našeho webu a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na webu a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Můžete odmítnout používání souborů cookies jak je popsáno níže nebo změnit příslušné nastavení ve vašem prohlížeči, avšak jestliže tak učiníte pro všechny typy cookies, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce naší stránky.
Chcete-li se vyhnout sledování pomocí služby Google Analytics na všech našich webech, navštivte prosím tento odkaz.
Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete zde. Informace o cookies využívaných Google Analytics získáte tady.

Marketing

Zdroj Životnost Účel
Vimeo.com 2 roky Na našem webu využíváme služeb serveru Vimeo.com, jehož přehrávač videa zajišťuje přehrávání videoobsahu na našem webu. Bližší informace o využívání cookies společností Vimeo.com, Inc. naleznete zde
Youtube.com 2 roky Na našem webu využíváme služeb serveru Youtube.com poskytovanou společností Google, jehož přehrávač videa zajišťuje přehrávání videoobsahu na našem webu. Více naleznete zde

 

 1. Účel(y), doba a způsob zpracování osobních údajů
  • Společnost v případě fyzických osob/fyzických osob samostatně výdělečně činných (dále jen „subjekt údajů“) zpracovává manuálně v listinné a elektronické podobě a automatizovaně osobní údaje za níže uvedenými účely. Správce nebude předávat osobní údaje žádnému příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci.

a) Plnění smlouvy, kde smluvní stranou je subjekt údajů (Fyzická osoba/OSVČ)

Správce po dobu trvání smlouvy (Smlouva o sdruženém plnění), resp. i po jejím skončení po dobu nezbytnou pro vypořádání vzájemných práv a povinností, zpracovává osobní údaje v rozsahu uvedeném ve smlouvě na základě a za účelem plnění smlouvy, a za účelem plnění povinností vyplývající ze závazných právních předpisů, zejména zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí osobních údajů pro tento účel zpracování je povinné. V případě jejich neposkytnutí nelze smlouvu uzavřít.

b) Audit – ověření plnění dle smlouvy o sdruženém plnění

Dle smlouvy o sdruženém plnění je správce oprávněn provádět audit, prostřednictvím auditorů. Za tímto účelem bude správce zpracovávat údaje obsažené ve Výkazu, a to po dobu 5 let, resp. i po jejím skončení po dobu nezbytnou pro vypořádání vzájemných práv a povinností. Bližší podmínky vztahující se k auditu jsou uvedeny ve smlouvě o sdruženém plnění.

c) Rozesílání obchodních sdělení (přímý marketing)

Správce je oprávněn na základě § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, používat Vaší elektronickou adresu za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se produktů či služeb správce nebo produktů/služeb, které jsou obdobné těm, které Vám správce poskytl/poskytuje. V těchto případech platí, že tak může správce činit až do vyjádření Vašeho nesouhlasu buď reakcí na náš e-mail obsahující obchodní sdělení nebo prostřednictvím e-mailu: gdpr@zodpovednafirma.cz.

d) Vyřizování dotazů přes kontaktní formulář

Osobní údaje Vámi zadané přes kontaktní formulář na webových stránkách https://www.zodpovednafirma.cz/cz/kontakt/ zpracováváme 7 pracovních dnů za účelem odpovědi na položený dotaz pověřenými zaměstnanci správce, a to na základě našeho oprávněného zájmu. Po tomto zodpovězení je komunikace včetně e-mailu archivována po dobu max. jednoho roku pro interní vyhodnocení.

e) Zajištění Vaší účasti na konferencích a seminářích

Na základě přihlášky bude správce zpracovávat Vaše osobní údaje za podmínek a v rozsahu uvedeném v přihlášce k účasti na konferenci/semináři (bez fakturačních údajů), a to prostřednictvím svých zaměstnanců po dobu konání konference/semináře. Žádný z Vašich osobní údajů nebude správce poskytovat třetím osobám. Právním základem zde uvedeného zpracování je odeslání závazné přihlášky, na jejímž základě dojde k uzavření smlouvy o Vaší účasti na konferenci/semináři organizované správcem. Správce Vás dále informuje, že uvedení Vašich osobních údajů v této přihlášce je povinné, a v případě jejich neposkytnutí se nebudete moct konference/semináře zúčastnit.

f) Kontaktování klientů za účelem provádění výzkumného šetření

Osobní údaje v rozsahu [IČ, obchodní firma, jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mailová adresa a odpovědi na položené dotazy] bude správce zpracovávat prostřednictvím svého zpracovatele po dobu 5 let z důvodu kontaktování klientů za účelem provádění šetření / zjišťování spokojenosti klientů se systémem zpětného odběru a využití odpadu organizovaného správcem, a to na základě oprávněného zájmu spočívající ve zjištění kvality nabízených služeb. Výsledky z výzkumného šetření budou anonymizovány.

 1. Příjemci osobních údajů
  • Správce chrání osobní údaje, které zpracovává, prostřednictvím technických a organizačních opatření tak, aby nedocházelo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům nebo k jejich jinému zneužití. Správce si pečlivě vybírá své obchodní partnery, kteří pro správce zpracovávají některé údaje. Tito zpracovatelé jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nejsou oprávněni využít jim poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jim byly správcem zpřístupněny. Aktuální seznam zpracovatelů je vždy k dispozici v sídle správce.
  • Vyžadují-li to dále právní předpisy, je správce povinen některé osobní údaje předat orgánům veřejné moci (např. Policii ČR či jiným orgánům činným v trestním řízení apod.).
  • V případě našeho webu společnost EKO‑KOM, a.s. využívá pro zpracování osobních údajů příjemce – zpracovatele: Jiří Najfus, IČO: 876 72 782 –, který je správce webu a vykonává administrativní a technickou podporu při provozu webu a podpůrných aplikací.
 2. Práva a povinnosti subjektů údajů
  • Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování. Zjistí-li nebo domnívá-li se uživatel, že správce provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými předpisy upravující zpracování osobních údajů, především jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může účastník požádat správce o vysvětlení nebo požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění, výmazu osobních údajů, případně omezení zpracování. Dále má uživatel právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů jsou porušeny relevantní právní předpisy na ochranu osobních údajů. Ve věci zpracování osobních údajů ze strany EKO‑KOM, a.s. nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu: gdpr@zodpovednafirma.cz
  • V případě, kdy dojde ke změně osobních údajů subjekt údajů, subjekt údajů oznámí správci danou změnu bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne kdy ke změně došlo. V případě, že toto není možné, kontaktuje subjekt údajů správce na e-mailu: gdpr@zodpovednafirma.cz